Tài liệu - Báo cáo
1 Báo cáo kết quả thực hiện Đề tài đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và một số biện pháp quản lý, cải tạo phục vụ SXNN
2 Bảng số liệu phân tích 387 mẫu đất trong tỉnh
3 Tài liệu hướng dẫn sử dụng, khai thác dữ liệu.